Betamark BM 5500

Betamark Ltd, kao proizvođač Digitalnog sistema za pozivanje medicinske sestre (Digitall Nurse Call System – NCS), izjavljuje da se sistem BM 5500 može koristiti kao sličan umesto NCS sistema bilo kojeg drugog proizvođača.

NCS Betamark BM 5500 ima adresibilne module i koristi 4-žično paralelno povezivanje.

Nema potrebe za računarima, softverom, interfejs jedinicama i razdelnicima.

 

Glavne karakteristike sistema BM 5500:

1. Pult medicinske sestre može opsluživati:

do 250 soba

do 2000 bolničkih kreveta

do 250 kupatila

2. Pult može imati govornu jedinicu (opciono).
3. Pult ima zvučnu signalizaciju i LCD displej koji pokazuje iz koje je sobe i kreveta / kupatila poziv aktiviran.
4. Na pultu medicinske sestre može biti prikazan različit naziv za svaku sobu.
5. Pult medicinske sestre ima mogućnost memorisanja zadnjih 1000 događaja sa datumom i vremenom pozivanja.
6. Poziv upućen sa kreveta pacijenta / iz kupatila može biti prihvaćen na pultu medicinske sestre ili pomoću sobnog dugmeta za resetovanje. Odziv sa pulta medicinske sestre može biti zabranjen.

 

Glavne komponente sistema:


pult medicinske sestre

jedinica za napajanje,

pacijentovo pozivno dugme za krevet / kupatilo,

sobno dugme za resetovanje i

sobno signalno svetlo.

Dodatne komponente :


Interfonski adapter za pozivno dugme za krevet,

bežični adapter za pozivno dugme za krevet i

dodatni alarmni indikator.

Svi moduli imaju svetlosnu signalizaciju za režime pripravnosti i rada.
Sistem za pozivanje medicinske sestre BM 5500 se koristi u bolnicama, domovima za negu i drugim objektima zdravstvene zaštite. BM 5500 poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite i olakšava osoblju odazivanje na pozive bolesnika u bolničkim sobama, kupatilima i prostorijama za hitne intervencije.

Sažet prikaz sistema

Način priključivanja

Naziv i funkcija priključaka i provodnika:

O - Zajednički minus (-) sistema
DC - Napajanje sistema: +14,4V DC. U zavisnosti od toga koliko je modula povezano, dozvoljen je pad napona do +12 V DC
M - Linija za prenos i prijem digitalnih informacija između modula i pulta medicinske sestre. U sistemima koji imaju interfonski adapter za pozivno dugme za krevet, provodnik M prenosi signal govora od pacijenta do pulta medicinske sestre.
T - Ovaj provodnik se koristi samo kada su povezani interfonski adapteri. Provodnik T prenosi signal govora od pulta medicinske sestre ka pacijentu.

Presek provodnika (S u mm2) zavisi od broja priključenih modula (N) i od rastojanje od pulta medicinske sestre do poslednjeg instaliranog modula (L u metrima). U Betamark sistemima presek provodnika je definisan formulom:

S=N*L/10000

Da bi se izbegle smetnje, preporučuje se korišćenje oklopljenog kabla. Masa mora biti povezana na O.